Logo CSV

telefoon: 010 450 58 08
e-mail: info@decsv.nl

Duikerlaan 402
2903AC Capelle aan den IJssel
Postbus 194
2900 AD Capelle a/d IJssel

Schoolondersteuningsprofiel 2020

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe ze de lesstof wil aanbieden. Wat is het basisaanbod? Wat is het aanbod voor getalenteerde leerlingen? En wat is het aanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Daarom heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel. Hierin leest u wat onze school voor uw kind te bieden heeft. Ons schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van het geheel aan schoolondersteuningsprofielen in het gebied van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel.

schoolnaam: De Capelse Schoolvereniging
postcode (4 cijfers): 2903
schooltype: BaO
leerlingaantal: 230 leerlingen op teldatum: 13 november 2019
gemiddeld 26 leerlingen per groep

We stimuleren kinderen maximaal op hun eigen niveau

In ons onderwijs ligt de nadruk op wat een leerling kan en waar hij behoefte aan heeft, en niet op wat hij niet kan. In onze ogen is een leerling die behoefte heeft aan extra ondersteuning allereerst een leerling die meer instructie, meer structuur, meer leertijd of extra uitdagingen nodig heeft. Ons didactisch handelen is erop gericht dat alle leerlingen op hun eigen niveau maximaal gestimuleerd worden om zich actief te ontwikkelen en te leren. Onze leerkrachten herkennen en signaleren bijtijds eventuele leer-, opgroei- en opvoedproblemen. Dit gebeurt regelmatig in samenwerking met externe deskundigen, onder andere het Centrum Jeugd en Gezin. Op die manier wordt voorkomen dat een kind onnodig een achterstand oploopt.

Onderwijs voor elk niveau leerling

Waar nodig krijgen leerlingen (lichte) ondersteuning. Er is bijvoorbeeld extra aandacht voor leerlingen met reken- en/of leesproblemen of kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden. Ook kinderen met meer dan gemiddelde intelligentie, die behoefte hebben aan meer uitdagend onderwijs, krijgen op onze school de aandacht die zij verdienen. Wanneer daar aanleiding voor is, wordt onderzoek gedaan naar de motorische of psychologische ontwikkeling van een kind. U leest in dit profiel of ons schoolgebouw goed toegankelijk is voor kinderen met een fysieke beperking of voor kinderen met specifieke eisen aan leermiddelen. Elke school heeft een eigen protocol voor het uitvoeren van medische handelingen.

Inzichtelijk onderwijs

Onze leerkrachten maken een kind dag in, dag uit mee. Omdat ze een kind voortdurend observeren, kunnen leerkrachten zich een goed beeld vormen van de kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen van een kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen wordt bijgehouden in een volgsysteem. Hun leerresultaten worden systematisch verzameld en vergeleken met de standaarden die binnen de school worden gehanteerd. Door deze manier van werken wordt snel duidelijk welke leerlingen behoefte hebben aan (extra) ondersteuning op bepaalde leergebieden (lezen, rekenen, taal en spelling) of vakoverschrijdende leergebieden, zoals sociaal gedrag en werkhouding (leren leren). De leerresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling wordt regelmatig besproken met de ouders. Zij worden nadrukkelijk bij het onderwijs betrokken.

Basisondersteuning

De meeste leerlingen maken gebruik van de basisondersteuning die wij bieden. Deze vorm van ondersteuning past het beste bij hun onderwijsbehoefte. Binnen deze basisondersteuning zijn aanpassingen mogelijk in de vorm van een verdiept en een intensief arrangement. Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning krijgen een intensief arrangement; leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdagend onderwijs krijgen een verdiept arrangement. De aanpassingen en toevoegingen in deze arrangementen hebben betrekking op het leerstofaanbod, het klassenmanagement, de leertijd en het didactisch en pedagogisch handelen. Voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning zie zeer intensieve ondersteuning.

Toetsmomenten en resultaten

De ontwikkeling van een leerling wordt een aantal malen per jaar beoordeeld aan de hand van landelijke Cito-toetsen en toetsen die zijn gekoppeld aan lesmethoden die op school worden gebruikt.

De verschillende leergebieden: 4 x per jaar
Wij zijn tevreden over de resultaten (passend bij de populatie)

Meer dan 90 procent van onze leerlingen volgt een basisarrangement. In de volgende schema’s wordt aangegeven welk niveau zij in schooljaar 2018-2019 hebben bereikt bij het verlaten van de school, en wat dit voor gevolgen heeft voor hun vervolgopleiding.

Leergebieden (rekenen, lezen, taal en spelling)

Percentage leerlingen Niveau Uitstroom
71% M8+ havo >
18% M8 vmbo-TL
4% M7 vmbo-BBL
0% E5 praktijkonderwijs

De letter- en cijfercombinatie heeft betrekking op de resultaten van de Citotoets. Deze worden afgenomen in het midden van het jaar (M) en aan het einde van het jaar (E).

Gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling, inclusief veiligheid

Bij gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling, inclusief veiligheid, wordt de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht en genormeerd.

Dit doet onze school voor gedrag/sociaal- emotionele ontwikkeling, inclusief veiligheid 2
x per jaar

Wij zijn tevreden over de resultaten (passend bij de populatie)

We zijn wel/niet tevreden met de behaalde resultaten, omdat:

Wij zijn tevreden omdat meer dan 80% voldoende scoort op het meetinstrument. Voor de leerlingen die onvoldoende sco ..ren op een item wordt een plan van aanpak opgesteld.

Het instrument waar wij de sociaal-emotionele ontwikkeling, inclusief veiligheid, mee monitoren is:

Kanjertraining Kanvas

De school heeft een aanbod gericht op het aanleren van (school)gedrag met een expliciet aanbod middels methoden/methodieken:

ja
nee

Het aanbod is:

Kanjertraining Kanvas

Op www.schoolopdekaart.nl vindt u nadere informatie over onze school.

Fysieke toegankelijkheid

Onze school biedt voorzieningen voor leerlingen met een:

− motorische beperking: nee deels ja
− visuele beperking: nee deels ja
− auditieve beperking: nee deels ja

Medische handelingen

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband Aan den IJssel hebben een protocol medisch handelen en medicijnverstrekking. Hierin staat precies welke medische handelingen leerkrachten wel of niet uitvoeren en welke medicijnen zij mogen verstrekken. Dit verschilt per school. De Capelse Schoolvereniging maakt gebruik van het modelprotocol medisch handelen van de PO-raad.
Op elke basisschool is een bedrijfshulpverlener aanwezig. Op scholen voor speciaal onderwijs is ook vaak een schoolverpleegkundige beschikbaar.
Op onze school:

is dagelijks een bedrijfshulpverlener aanwezig.
dragen twee teamleden de verantwoordelijkheid om medische handelingen uit te voeren die vooraf met ouders zijn afgesproken.
is een schoolverpleegkundige aanwezig.

We passen ons onderwijs aan aan de hand van meetbare resultaten

Wij streven ernaar om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren. Leerkrachten passen hun onderwijs aan aan de hand van meetbare resultaten. Blijven de opbrengsten (leerprestaties, sociaal- emotionele resultaten, tevredenheid ouders, leerlingen en de uitstroom naar vervolgonderwijs) achter bij de verwachtingen, dan worden de achterliggende oorzaken grondig geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen binnen de aangeboden arrangementen.

Alle teamleden spelen een rol in de basisondersteuning. De ervaring en expertise van een aantal teamleden wordt ook ingezet in de extra ondersteuning. Waar nodig wordt gebruikgemaakt van externe specialistische ondersteuning.

De basisondersteuning is gericht op leerlingen in het basisarrangement, het verdiept arrangement en het intensief arrangement (>90% van de leerlingen).

Aantal groepen: 9
Aantal uren interne begeleiding (IB): 22

Het team beschikt over de volgende kennis dan wel specialisatie(s):

sociale vaardigheid, gedrag en werkhouding algemene kennis
specialistisch
intern
extern
(ernstige) leesproblemen en traject dyslexie algemene kennis
specialistisch
intern
extern
(ernstige) rekenproblemen en/of dyscalculie algemene kennis
specialistisch
intern
extern
hoog- en meerbegaafde leerlingen algemene kennis
specialistisch
intern
extern
onderzoek algemene kennis
specialistisch
intern
extern
preventieve ambulante begeleiding algemene kennis
specialistisch
intern
extern
anders, namelijk:
Montessori
algemene kennis
specialistisch
intern
extern
anders, namelijk:
dyslexiebehandelaar
algemene kennis
specialistisch
intern
extern

Zeer intensieve ondersteuning

Bij de zeer intensieve ondersteuning gaat het om ondersteuning die wordt ingezet voor leerlingen die herhaaldelijk en onvoldoende profiteren van het aanbod in de groep. Dit betreft de specifieke expertise en arrangementen die de school kan organiseren voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning. Waar je langdurig, vaak 1 jaar of langer, individuele ondersteuning of ondersteuning in kleine groepjes biedt. Het overstijgt de basisondersteuning/er is een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld.

Ons aanbod op dit gebied:

Wij weten precies hoe we lesgeven en waarom

De kwaliteit van een aantal onderwijskenmerken (didactisch handelen, pedagogisch handelen, leertijd, leerstofdoelen en klassenmanagement) is bepalend voor de leerresultaten. Daarom houden wij binnen onze onderwijszorgstructuur structureel bij wat het team precies doet op deze gebieden. Leerkrachten houden in hun lessen rekening met de individuele ontwikkelingsniveaus van alle leerlingen (differentiëren). Een leerling kan bijvoorbeeld behoefte hebben aan een andere instructie, krijgt langer de tijd om iets te leren of mag langer over zijn werk doen.

Op onze school vindt differentiatie plaats in zowel: instructie
verwerking
leertijd

sturend vanuit instructiemodel, namelijk het model: effectieve directe instructie
samenwerkend leren
zelfontdekkend leren (bijvoorbeeld ontwikkelingsgericht onderwijs)
instructie aan meerdere niveaus (denk aan conceptonderwijs, combi- of triplegroepen)
geclusterde instructie (onderwijs op één niveau)

Explicitering van het didactisch handelen vraagt nadere aandacht. nee
ja

Het pedagogisch handelen van onze leerkrachten wordt als volgt getypeerd:

vakoverstijgende doelen (sociaal gedrag en werkhouding) worden gedurende de hele dag benoemd en zichtbaar gemaakt.
de leerlingen worden positief gestimuleerd en bevestigd in hun gedrag. Dit geldt zowel voor hun vakinhoudelijk gedrag als hun sociaal gedrag en werkhouding.

Explicitering van het didactisch handelen vraagt nadere aandacht. nee
ja

Leertijd

geplande leertijd op de roosters is gelijk aan de gestelde leertijd om de ambities te halen.
om leerstofdoelen te halen, trekken teamleden binnen het reguliere lesprogramma meer tijd uit voor specifieke vakken.

Leerstofdoelen (aanbod)

Wij werken met een leerstofjaarklassensysteem. Hierbij worden leerlingen gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Basisuitgangspunt van het leerstofjaarklassensysteem is dat alle kinderen van dezelfde leeftijd hetzelfde moeten kunnen. Zij krijgen allemaal dezelfde leerstof aangeboden.

leerstofdoelen (tussendoelen) worden gepland in groepsplannen tot en met groep 8.

De praktijk leert dat kinderen erg verschillen in ontwikkelingstempo. Daarom wordt er bij het leerstofjaarklassensysteem vaak gedifferentieerd. Dit gebeurt bij ons op school op de volgende manier:

convergent: er wordt rekening gehouden met individuele verschillen door de instructie en leertijd af te stemmen op het vaardigheidsniveau van de leerling, niet door de leerstof aan te passen.
Niveauverschillen binnen een groep blijven beperkt.

divergent: er wordt rekening gehouden met individuele verschillen door de leerstof af te stemmen op het
functioneringsniveau, niet door de leertijd aan de passen. Niveauverschillen binnen de groep nemen hierdoor toe.

Klassenmanagement

Een leerkracht kan zijn klas op verschillende manieren managen. Op onze school voeren leerkrachten in tijd, ruimte en middelen:

één aanpak (basisarrangement)

twee aanpakken (basis- en intensief arrangement)

drie aanpakken (basis-, intensief en verdiept arrangement)

vier aanpakken (basis-, intensief, verdiept en extra intensief arrangement voor leerlingen met een eigen leerlijn)

Explicitering van het didactisch handelen vraagt nadere aandacht. nee
ja

Grenzen aan ons onderwijs

De grenzen aan ons onderwijs zijn:

Leergebied
Maximaal 10% leerlingen met uitstroom praktijkonderwijs.

Gedrag / sociaal-emotionele ontwikkeling inclusief veiligheid
Als blijkt dat na intensieve begeleiding sprake is van:

 • Gedragsproblemen die leiden tot een gevaar voor de leerling, voor andere leerlingen in de groep, de leerkracht en/of de school
 • Stagnatie ontwikkeling en/of afnemend welbevinden (ondanks interventies) bij een leerling
 • Het ontbreken van de basis zelfredzaamheid (zindelijkheid, aan- en uitkleden).

Visie en missie

Onze school is voortdurend in ontwikkeling. Dit zijn de zaken waar we trots op zijn, die we belangrijk vinden en waar we in groeien:

We zijn trots op:

De CSV staat voor een enthousiast en doelgericht team met een passie voor onderwijs en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. De leerkrachten stimuleren nieuwsgierigheid in een uitdagende en eigentijdse leeromgeving. Naast de groepsleerkrachten werken op onze school ook leerkrachten boven de sterkte. Deze leerkrachten hebben zich gespecialiseerd in bewegingsonderwijs, ICT en beeldende vorming. De CSV biedt niet alleen rekenen en taal maar willen wij ook talenten ontwikkelen op het gebied van o.a. digi-slim, kunst, cultuur, wetenschap, sociale ontwikkeling en het volgen van de actualiteit. Om dit te realiseren bieden wij de leerlingen pijlers aan De CSV in gevestigd in een duurzaam eigentijds nieuw schoolgebouw. In dit gebouw treft u in het bijzonder een kook- en handvaardigheidslokaal aan. De CSV is een plek waar kinderen veilig en in vertrouwen kunnen groeien.

We vinden belangrijk:

De CSV waar het draait om jou. Dit vinden wij belangrijk op De Capelse Schoolvereniging:

 • De kinderen gaan met plezier naar school en leren er veel.
 • Een veilige werk-, leef- en speelomgeving.
 • Er is ook aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.
 • De school richt zich op de toekomst: zet nieuwe media in en volgt de ontwikkelingen in het onderwijs.
 • Het stimuleren van de zelfstandigheid van onze leerlingen.
 • Benutten van het zelfoplossend vermogen van kinderen.
 • Periodiek contact met de ouders.

We groeien in:

We zetten met ons onderwijs in op drie belangrijke richtingen, namelijk:

 1. Persoonlijke groei
 2. Digi-slim
 3. Creativiteit en experiment.

Overige zaken visie en missie (inclusief verwijzing website van de school):

Zie ook de schoolgids op deze site.