Logo CSV

telefoon: 010 450 58 08
e-mail: info@decsv.nl

Duikerlaan 402
2903AC Capelle aan den IJssel
Postbus 194
2900 AD Capelle a/d IJssel

Bestuur

De Capelse Schoolvereniging is een basisschool voor Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag. De term bijzonder geeft aan hoe de school bestuurd wordt. Onze school wordt niet, in tegenstelling tot openbare scholen, direct door de overheid beheerd, maar door een eigen bestuur. De algemene grondslag houdt in dat er neutraal onderwijs wordt gegeven in de zin van de gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Benoeming

Alle ouders (formeel: wettelijke vertegenwoordigers) van leerlingen van De CSV zijn lid van de vereniging en vormen de algemene ledenvergadering. Zij kiezen de bestuursleden (voornamelijk) uit hun midden. Dit verschilt van de meeste andere scholen, waar de leden van het bestuur vaak geen directe relatie met de school hebben en minder of niet bekend zijn bij ouders. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen na de zittingsperiode eventueel een maal voorgedragen worden voor herbenoeming. Voor de bestuursleden zijn profielen opgesteld die zijn afgestemd op hun taken en bevoegdheden. Vacatures worden via de nieuwsbrief of een bericht in de Parro app kenbaar gemaakt.

Samenstelling

Het bestuur bestaat grotendeels uit ouders van leerlingen van De CSV. Sinds juni 2017 bestaat het bestuur uit vier ouders met bepaalde portefeuilles en een onafhankelijke voorzitter.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter

dhr. J. van Meggelen

Penningmeester

dhr. A. Palmbergen

Secretaris

mw. N. Janssen

Leden:
dhr. D. Polders
mw. P. Kleijbeuker

E-mail: bestuur@decsv.nl

Taken

Op grond van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs dient het bestuur zorg te dragen voor een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht. De wijze waarop deze functies gescheiden zijn, ligt vast in het managementstatuut en de statuten van De CSV. Nu het toezicht zich dient te richten op het algemene belang van de organisatie en niet het deelbelang van bijvoorbeeld de ouders, is gekozen voor benoeming van een onafhankelijke voorzitter (niet-ouder).

Het bestuur vormt volgens de Wet op het Basisonderwijs het bevoegd gezag voor onze basisschool. De dagelijkse leiding is door het bestuur overgedragen aan de directeur van de school. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en richt zich op het bepalen van de kaders voor het beleid. Het door het bestuur vastgestelde bestuur strategisch beleidsplan 2021-2025 kunt u hier lezen. Het bestuur faciliteert de directeur en haar team waar mogelijk bij het realiseren van de in dit plan voor De CSV geformuleerde strategische doelen.

Het bestuur houdt toezicht op het door de directeur uitgevoerde beleid. De directeur licht het gevolgde beleid op de volgende strategische doelen aan het bestuur toe:

  • Onderwijs
  • Zorg
  • Kwaliteit
  • Financiën & schoolgebouw
  • Communicatie

Dit noemen wij het toetsingskader van het bestuur. Bij de toelichting worden middelen als managementrapportages, tevredenheidsonderzoeken, 360° feedback, diverse evaluaties en trendanalyses ingezet.

Vergaderingen

Het toezichthoudend bestuur vergadert minstens zes maal per schooljaar met de directeur. Daarnaast bestaan er verschillende contactmomenten tussen de directeur en de afzonderlijke bestuursleden betreffende specifieke zaken uit hun portefeuille.

Er bestaat een nauwe samenwerking met de Medezeggenschapsraad. Ten minste twee maal per schooljaar wordt gezamenlijk vergaderd door bestuur, directie en medezeggenschapsraad.

Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering waarin het bestuur aan de leden – u dus als ouders – verantwoording aflegt (bijvoorbeeld over de besteding van de ouderbijdragen). Als bestuur hopen wij natuurlijk bij die gelegenheid zoveel mogelijk ouders te mogen begroeten. De laatste jaren zijn wij begonnen deze vergaderingen wat minder statisch en formeel te maken en sluiten wij deze dan ook af met een borrel.

Jaarrekening

Download hier de Jaarrekening 2022 van de Capelse Schoolvereniging [PDF] .