Logo CSV

telefoon: 010 450 58 08
e-mail: info@decsv.nl

Duikerlaan 402
2903AC Capelle aan den IJssel
Postbus 194
2900 AD Capelle a/d IJssel

Schoolondersteuningsprofiel

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe ze de lesstof wil aanbieden. Wat is het basisaanbod? Wat is het aanbod voor getalenteerde leerlingen? En wat is het aanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Daarom heeft elke school een schoolon- dersteuningsprofiel. Hierin leest u wat onze school voor uw kind te bieden heeft. Ons school- ondersteuningsprofiel maakt deel uit van het geheel aan schoolondersteuningsprofielen in het gebied van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel.

 

Naam school: De Capelse Schoolvereniging
Leerlingenaantal (per 1 oktober 2017): 230
Gemiddeld aantal leerlingen per groep: 25,5
Ingevuld d.d.: 5-11-2017

We stimuleren kinderen maximaal op hun eigen niveau

In ons onderwijs ligt de nadruk op wat een leerling kan en waar hij behoefte aan heeft, en niet op wat hij niet kan. In onze ogen is een leerling die behoefte heeft aan extra ondersteu- ning allereerst een leerling die meer instructie, meer structuur, meer leertijd of extra uitda- gingen nodig heeft. Ons didactisch handelen is erop gericht dat alle leerlingen op hun eigen niveau maximaal gestimuleerd worden om zich actief te ontwikkelen en te leren. Onze leer- krachten herkennen en signaleren bijtijds eventuele leer-, opgroei- en opvoedproblemen. Dit gebeurt regelmatig in samenwerking met externe deskundigen, onder andere het Centrum Jeugd en Gezin. Op die manier wordt voorkomen dat een kind onnodig een achterstand op- loopt.

Onderwijs voor elk niveau leerling

Waar nodig krijgen leerlingen (lichte) ondersteuning. Er is bijvoorbeeld extra aandacht voor leerlingen met reken- en/of leesproblemen of kinderen die moeite hebben met sociale vaar- digheden. Ook kinderen met meer dan gemiddelde intelligentie, die behoefte hebben aan meer uitdagend onderwijs, krijgen op onze school de aandacht die zij verdienen. Wanneer daar aanleiding voor is, wordt onderzoek gedaan naar de motorische of psychologische ont- wikkeling van een kind. U leest in dit profiel of ons schoolgebouw goed toegankelijk is voor kinderen met een fysieke beperking of voor kinderen met specifieke eisen aan leermiddelen. Elke school heeft een eigen protocol voor het uitvoeren van medische handelingen.

Inzichtelijk onderwijs

Onze leerkrachten maken een kind dag in, dag uit mee. Omdat ze een kind voortdurend ob- serveren, kunnen leerkrachten zich een goed beeld vormen van de kwaliteiten, vaardighe- den en eigenschappen van een kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen wordt bijgehouden in een volgsysteem. Hun leerresultaten worden systematisch verzameld en vergeleken met de standaarden die binnen de school worden gehanteerd. Door deze manier van werken wordt snel duidelijk welke leerlingen behoefte hebben aan (extra) onder- steuning op bepaalde leergebieden (lezen, rekenen, taal en spelling) of vakoverschrijdende leergebieden, zoals sociaal gedrag en werkhouding (leren leren). De leerresultaten en de so- ciaal-emotionele ontwikkeling van een leerling wordt regelmatig besproken met de ouders. Zij worden nadrukkelijk bij het onderwijs betrokken.

Extra individuele ondersteuning

De meeste leerlingen maken gebruik van de basisondersteuning die wij bieden. Deze vorm van ondersteuning past het beste bij hun onderwijsbehoefte. Binnen deze basisondersteu- ning zijn aanpassingen mogelijk in de vorm van een verdiept en een intensief arrangement. Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning krijgen een intensief arrangement; leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdagend onderwijs krijgen een verdiept arrange- ment. De aanpassingen en toevoegingen in deze arrangementen hebben betrekking op het leerstofaanbod, het klassenmanagement, de leertijd en het didactisch en pedagogisch han- delen. Voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning is extra indivi- duele ondersteuning en zorg mogelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een leer- ling voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hiervoor heeft het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel een toetsingskader opgesteld.

 

Toetsmomenten en resultaten

De ontwikkeling van een leerling wordt een aantal malen per jaar beoordeeld aan de hand van landelijke toetsen (Cito) en toetsen die zijn gekoppeld aan lesmethoden die op school worden gebruikt. Bij vakoverstijgende leergebieden wordt de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht en genormeerd.

De verschillende leergebieden                                                                                                   2 x per jaar
Wij zijn tevreden over de resultaten (passend bij de populatie).

 

De vakoverstijgende leergebieden (sociaal gedrag en werkhouding)                              2 x per jaar
Wij zijn tevreden over de resultaten (passend bij de populatie).

 

Meer dan 90 procent van onze leerlingen volgt een basisarrangement. In onderstaande schema’s wordt aangegeven welk niveau zij in schooljaar 2016/2017 hebben bereikt bij het verlaten van de school, en wat dit voor gevolgen heeft voor hun vervolgopleiding.

 

Leergebieden (rekenen, lezen, taal en spelling)

Percentage leerlingen Niveau Uitstroom
65 % M8+ havo >
35 % M8 vmbo-TL
0 % M7 vmbo BBL
0 % E5 praktijkonderwijs

De letter- en cijfercombinatie heeft betrekking op de resultaten van de Citotoets. Deze worden afgenomen in het midden van het jaar (M) en aan het einde van het jaar (E).

Leergebieden (sociaal emotionele ontwikkeling) m.i.v. kalenderjaar 2018 in gebruik

Percentage leerlingen Niveau Uitstroom
0 % M8+ havo >
0 % M8 vmbo-TL
0 % M7 vmbo BBL
0 % E5 praktijkonderwijs

 

Fysieke toegankelijkheid

Onze school biedt voorzieningen voor leerlingen met een:

Motorische beperking o ja o deels x nee
Visuele beperking o ja o deels x nee
Auditieve beperking o ja o deels x nee

 

Medische handelingen

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband Aan den IJssel hebben een protocol me disch handelen en medicijnverstrekking. Hierin staat precies welke medische handelingen leerkrachten wel of niet uitvoeren en welke medicijnen zij mogen verstrekken. Dit verschilt per school. Op De CSV maken wij gebruik van het modelprotocol medisch handelen van de PO-raad.

Op onze school is dagelijks een bedrijfshulpverlener aanwezig.

We passen ons onderwijs aan, aan de hand van meetbare resultaten

Wij streven ernaar om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren. Leerkrach- ten passen hun onderwijs aan, aan de hand van meetbare resultaten. Blijven de opbrengsten (leerprestaties, sociaal-emotionele resultaten, tevredenheid ouders, leerlingen en de uit- stroom naar vervolgonderwijs) achter bij de verwachtingen, dan worden de achterliggende oorzaken grondig geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse wordt een actieplan opge- steld met meetbare doelen binnen de aangeboden arrangementen.

Alle teamleden spelen een rol in de basisondersteuning. De ervaring en expertise van een aantal teamleden wordt ook ingezet in de extra ondersteuning. Waar nodig wordt gebruik- gemaakt van externe specialistische ondersteuning.

De beschikbare uren van ons team worden als volgt ingezet:

 

Aantal uren in de basisondersteuning gericht op leerlingen in het basisarrangement, het verdiept arrangement en het intensief arrangement (> 90 % van de leerlingen).

 • Aantal groepen: 9
 • Aantal uren interne begeleiding (IB): 45
De extra ondersteuning is gericht op de uitzonderingen: leerlingen met een extra intensief arrangement.

 

 

 

*   Dyslexie: 5 uren per week

*   Dyscalculie: 2 uren per week

*   Gedrag:

*   Hoogbegaafdheid: 10 uren per week

*   Motoriek:

*   Spraak/taal: 5 uren per week

*   Jonge kind: 0,5 uur per week

*   Didactische coaches

Indien sprake is van een extra intensief arrangement wordt dit aangevraagd bij het samen- werkingsverband Aan den IJssel. Het aanvragen en/of inkopen van extra ondersteuning voor een leerling wordt altijd besproken met de ouder(s)/verzorger(s).

Gedragsspecialist van Scoor: 13 uur per jaar Spraak/taal: 1 uur per week

 

 

 

 

 

 

NB:  Indien achter een ondersteuningsvorm geen urenaantal is vermeld, betekent dit dat de expertise niet wordt ingezet in directe begeleiding van leerlingen, maar in de on- dersteuning en/of begeleiding van de leerkrachten.

 

Wij weten precies hoe we lesgeven en waarom

De kwaliteit van een aantal onderwijskenmerken (didactisch handelen, pedagogisch handelen, leertijd, leerstofdoelen en klassenmanagement) is bepalend voor de leerresultaten.

Daarom houden wij binnen onze onderwijszorgstructuur structureel bij wat het team precies doet op deze gebieden. Leerkrachten houden in hun lessen rekening met de individuele ontwikkelingsniveaus van alle leerlingen (differentiëren). Een leerling kan bijvoorbeeld behoefte hebben aan een andere instructie, krijgt langer de tijd om iets te leren of mag langer over zijn werk doen.

Op onze school vindt differentiatie plaats in zowel instructie, verwerking en leertijd:

 • sturend vanuit instructiemodel, namelijk het directe instructiemodel
 • samenwerkend leren
 • zelfontdekkend leren (bijv. ontwikkelingsgericht onderwijs)

 

Het pedagogisch handelen van onze leerkrachten wordt als volgt getypeerd

 • vakoverstijgende doelen (sociaal gedrag en werkhouding) worden gedurende de hele dag benoemd en zichtbaar gemaakt.
 • de leerlingen worden positief gestimuleerd en bevestigd in hun gedrag. Dit geldt zowel voor hun vakinhoudelijk gedrag als hun sociaal gedrag en werkhouding.

 

Leertijd

 • de geplande leertijd op de roosters is gelijk aan de gestelde leertijd om de ambities te halen.
 • om leerstofdoelen te halen, trekken teamleden binnen het reguliere lesprogramma meer tijd uit voor specifieke vakken.

Leerstofdoelen (aanbod)

Wij werken met een leerstofjaarklassensysteem. Hierbij worden leerlingen gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Basisuitgangspunt van het leerstofjaarklassensysteem is dat alle kinderen van dezelfde leeftijd hetzelfde moeten kunnen. Zij krijgen allemaal dezelfde leerstof aangeboden.

 • leerstofdoelen (tussendoelen) worden gepland in groepsplannen tot en met groep 8.

De praktijk leert dat kinderen erg verschillen in ontwikkelingstempo. Daarom wordt er bij het leerstofjaarklassensysteem vaak gedifferentieerd. Dit gebeurt bij ons op school op de volgende manier:

 • convergent: Er wordt rekening gehouden met individuele verschillen door de instructie en leertijd af te stemmen op het vaardigheidsniveau van de leerling, niet door de leerstof aan te passen. Niveauverschillen binnen een groep blijven beperkt.
 • divergent: Er wordt rekening gehouden met individuele verschillen door de leerstof af te stemmen op het functioneringsniveau, niet door de leertijd aan de passen. Niveauverschillen binnen groep nemen hierdoor toe.

Klassenmanagement

Een leerkracht kan zijn klas op verschillende manieren managen. Op onze school voeren leerkrachten in tijd, ruimte en middelen drie aanpakken uit: basis-, intensief en verdiept arrangement.

Visie en missie

Onze school is voortdurend in ontwikkeling. Dit zijn de zaken waar we trots op zijn, die we belangrijk vinden en waar we in groeien:

De missie van de school

De CSV heeft een enthousiast en doelgericht team met een passie voor onderwijs en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

De leerkrachten stimuleren nieuwsgierigheid in een uitdagende en eigentijdse leeromgeving. Een school waar creativiteit en talenten floreren.

Een plek waar kinderen veilig en in vertrouwen kunnen groeien en ondernemen begint.

Onze missie wordt gekenmerkt door vier kernwaarden:

 • betrokken
 • ontwikkelgericht
 • innovatief
 • creatief

De visie van de school

Op De CSV leren kinderen:

 • zelfstandig denken en samenwerken, zelfvertrouwen ontwikkelen en verantwoordelijkheid nemen om zich staande te houden in de snel veranderende wereld;
 • zich slim, soepel en veilig te bewegen op internet om zich zo voor te bereiden op de digitale toekomst;
 • het ontdekken van kunst, cultuur & wetenschap en het nemen van initiatief om hun talent te

Profilering

De CSV is een school waar iedereen welkom is en ieder kind zich thuis voelt. Een sprankelende en inspirerende school waar nieuwsgierigheid en initiatief worden ge- prikkeld. Waar de persoonlijke ontwikkeling van het kind groeit en waar onderne men begint. Een school waar creativiteit en talenten floreren.

Op De CSV leren kinderen zelfstandig denken en om samen te werken, ontwikkelen ze zelfvertrouwen en durven ze verantwoordelijkheid te nemen. Op De CSV leren kinderen zich slim, soepel en veilig te bewegen op internet en zijn ze goed voorbereid op de snel veranderende wereld en de digitale toekomst. Op De CSV ontdekken kinderen kunst, cultuur & wetenschap en nemen ze initiatief om hun talent te ontdekken.

Om dat te bereiken, hebben we samen met alle leerlingen, ouders en leerkrachten in 2016 en 2017 een nieuw profiel opgezet voor de school. Dat geeft weer wat we al- lemaal belangrijk vinden. Daarbij zetten we met ons onderwijs in op drie belangrijke richtingen, namelijk:

 • Persoonlijke groei – Digi-slim – Creativiteit en experiment

Over onze plannen voor ons brede onderwijsaanbod en onze toekomstige onder- wijshuisvesting zijn wij vol vertrouwen.

Met ons nieuwe profiel Persoonlijke groei – Digi-slim – Creativiteit en experiment biedt De CSV haar leerlingen de kans om zich nog breder te ontwikkelen.

Het wordt steeds duidelijker dat er naast het opdoen van kennis en aanleren van basisvaardigheden op de basisschool, ook voldoende aandacht moet zijn voor activ teiten die stimuleren dat een leerling nog meer kan groeien en zich kan onderschei- den. Naast het verplichte lesaanbod op De CSV is er ruimte voor élke leerling om zelf te kiezen uit een breed aanbod van activiteiten. Activiteiten die belangrijk zijn om nog beter voorbereid te zijn op een toekomst waarin ontwikkelingen heel snel gaan en diploma’s alleen straks niet meer genoeg zijn.

Steeds vaker zal de vraag gesteld worden: ‘Waarmee onderscheid jij je van de rest?’ Op De CSV krijgen leerlingen de ruimte om zich te verdiepen in zijn of haar eigen interesses en talent. De leerling leert dat leren en werken leuk is. Zo groeit elk kind uit van een vrolijke kleuter tot zelfstandige, onderzoekende en kritische leerling. Een kind dat verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar keuzes, werk en gedrag. Een slimme, stoere, nieuwsgierige en zelfbewuste CSV’er!

Overige aandachtsgebieden kwaliteitsverbetering 2017-2018

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs groepen 1 en 2
 • Invoering observatie/registratiemodel Leerlijnen groepen 1 en 2
 • Uitbreiding Open Leercentrum voor meer- en hoogbegaafden
Binnenkort…
 1. Basketbal finale groep 8

  januari 29
 2. Bestuursvergadering

  januari 30
 3. Studiedag

  februari 7
 4. Rapport mee

  februari 10
 5. Rapportgesprek rapport 1 (middag en avond)

  februari 11 @ 2:45 pm - 9:00 pm